OMG Harlem Shake – SeaWorld San Antonio edition

The best Harlem Shake edition so far, hands down.